bestuur

De rol van het bestuur transformeert van een uitvoerend naar een beleidsvormend bestuur volgens het Governance Policy model van Carver. Dit model regelt onder andere de scheiding tussen beleid en uitvoering. Het bestuur onderschrijft de code Goed Bestuur van de PO Raad.

Bestuursleden
Binnen de kaders van de wet- en regelgeving is de scheiding tussen bestuur en toezicht doorgevoerd. Er is daarom een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit (minimaal) drie personen met onderscheiden taken en capaciteiten. Deze personen kunnen al dan niet als ouder betrokken zijn bij de Olijfboom. 

Het bestuur heeft een managementstatuut opgesteld waarin de taken en bevoegdheden van bestuur en management zijn vastgelegd. Ze wil hiermee een duidelijk onderscheid maken tussen de beleidsvoerende en uitvoerende taken van bestuur en management. 

De taken en bevoegdheden van het bestuur zoals deze zijn opgenomen in het managementstatuut, zijn:

  • het voorzien in de omvang en samenstelling van het bestuur;
  • het bewaken en de realisatie van de grondslag en doelstellingen van de school;
  • het vaststellen en wijzigen van onderhavig managementstatuut evenals andere reglementen en instructies de directeur betreffende;
  • het (laten) opstellen en vaststellen van het strategisch bestuursbeleidsplan en de meerjarenraming;
  • het (laten) opstellen en vaststellen van de jaarbegroting en het (financieel) jaarverslag, inclusief de jaarrekening;
  • het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers, evenals het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden;
  • het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur;
  • het benoemen van een accountant;
  • het nemen van besluiten met betrekking tot fusie, intensieve samenwerking, afsplitsing, reorganisatie en wijziging van de grondslag en doelstelling van de onderwijsinstelling;
  • het behandelen van een bezwaarschrift gericht tegen een door of namens het bestuur genomen besluit.